راهنمای استفاده از این پروکسی:

جهت دسترسی به وبسایتهای فیلتر شده در ایران در بخشهای اجتماعی، خبری و عبور از فیلتر از لینکهای زیر استفاده کنید.

فهرست وبسایتهای فیلتر شده

جهت اضافه کردن وبسایت به فهرست، نام و آدرس آن را به avafayi22@yahoo.com ارسال کنید